Aktualitet|

Në zbatim të ligjit Nr 139/ 2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 53, ju njoftoj se mbledhja e Këshillit Bashkiak do të zhvillohet në datë. 31.08.2021, ora: 12:00 me rendin e ditës si vijon.
1. P/Vendim “Për dhënien e ndihmës ekonomike për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6%, për muajin 01-31.08 2021”.
2. P/Vendim “Për dhënien e ndihmës ekonomike për përdorimin e fondit të Bashkisë për familjet që do të trajtohen me ndihmë ekonomike për muajin 01-31.08. 2021”.
3. “Rregullore për përbërjen, detyrat, përgjegjësitë dhe mënyrën e funksionimit të Këshillit Vendor për Sigurinë Publike”.
4. Raport i Drejtorisë së të Ardhurave për vitin 2020.
5. Të ndryshme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window