Agjencia e të Ardhurave, Sektori Tatim-Taksave ofron shërbime të ndryshme si më poshtë:

  • Vërtetim që nuk ushtron aktivitet privat (Dokumenti i kërkuar: karta e identitetit)
  • Vërtetim që ka shlyer detyrimet biznes i madh,biznes i vogël (Dokumenti i kërkuar: karta e identitetit e subjektit ose administratorit)
  • Vërtetim që ka përfituar tokë bujqesore (Dokumenti i kërkuar: karta e identitetit)
  • Përjashtimi nga taksa e ndërtesës për pensionistët e vetëm (Dokumenti i kërkuar: Vërtetim hipotekor, karta e identitetit, libreza e ujit, libreza e pensionit)
  • Përjashtimi nga taksat dhe tarifat vendore për invalidët (Dokumenti i kërkuar: Vërtetim hipotekor, dëshmi invaliditeti, karta e identitetit, libreza e ujit)
  • Plotësim dosje biznesi (Dokumenti i kërkuar: Fotkopje NIPT-i, ekstrakt historik, karte e ID, vërtetim hipotekor ose kontratë qeraje e ambjentit ku ushtrohet aktivitet.

Comments are closed.

Close Search Window