REGJISTRI I PROJEKT AKTEVE PER KONSULTIM PUBLIK, TE KESHILLIT BASHKIAK

Nr. rendor"Emërtimi i P/Aktit

(lidhja për shkarkim)"
Nr. i p/Aktit"Data e p/Aktit
(d/m/v)"
Tipi i p/Aktit
"Vendim apo,
Urdhër
Udhëzim
Strategji
Plan
Rregullore
Rezolutë
Marrëveshje
Kontratë"
Fusha e Veprimtarisë së p/Aktit
"Shërbimet Publike
Shërbimet Sociale
Infrastruktura
Arsimi
Zhvillimi Ekonomik
Kultura
Siguria Publike
Mjedisi
Sporti, Çlodhja
Shërbimet e brendshme
Integrimi Europian & Bashkëpunimi
Financa
Tjetër…."
"Relacioni Shpjegues

(lidhja për shkarkim)"
Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin
"Shtojcat

(lidhja për shkarkim) "
"Shtojcat

(lidhja për shkarkim) "

Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin
Hartuesi i p/Aktit

"Kryetari i Bashkisë
Komisioni i Këshillit
Këshilltar Bashkiak
Qytetarët
Biznesi
Shoqatë/ Organizatë e SHC
Tjetër"

1Për dhënien e ndihmës ekonomike për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6%, për muajin 01-28.02. 2022.

223.02.2022VendimShërbimet SocialeKryetari i Bashkisë
2Për dhënien e ndihmës ekonomike për përdorimin e fondit të bashkisë për familjet që do të trajtohen me ndihmë ekonomike për muajin 01-28.02. 2022.323.02.2022VendimShërbimet SocialeKryetari i Bashkisë
3Për miratimin e kërkesës për transferimin në pronësi të Bashkisë Gjirokastër të pronës së paluajtshme shtetërore e cila do të përdoret në fushën e zhvillimit ekonomik dhe bujqësor.423.02.2022VendimZhvillimi EkonomikKryetari i Bashkisë
4Për miratimin e shpërndarjes të së trashëguarës në buxhetin e vitit 2022.523.02.2022VendimFinancaKryetari i Bashkisë
5Raporti mbi vlerësimin afatmesëm të të ardhurave 20223-2025.623.02.2022VendimFinancaKryetari i Bashkisë
6P/Vedim për miratimin e listës së përfituesve dhe vlerës së subvencionit të qirasë për individë /familjeqë nuk përballojnë qiranë e tregut të lirë.Vlera e buxhetit të shtetit 143.lekë/muaj dhe 128.000lekë/muaj bashkia Gjirokastër.723.02.2022VendimShërbimet SocialeKryetari i Bashkisë
7Mbi miratimin e përfundimit të procedurave të privatizimit të banesave të cilat kanë mbetur pa u regjistruar në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajshme sot (ASHK) për lidhjen e kontratave para noterit.823.02.2022VendimShërbimet e brendshmeKryetari i Bashkisë
8Për venosjen e z. Ramo Koro në shtëpinë e të moshuarve “Shpresa e Jetës”Gjirokastër.923.02.2022VendimShërbimet SocialeKryetari i Bashkisë
9Për vendosjen e emërtimit të rrugëve.1023.02.2022VendimShërbimet PublikeKryetari i Bashkisë
10Për mbështetje financiare të familjes së Z.Gëzim Muxhaj.1131.03.2022VendimShërbimet Socialehttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/002.pdfKryetari i Bashkisë
11Miratimin e listës së parcelave kullosore verore/dimërore dhe pyjore që do të kontraktohen për përdorimin me qira për kullotje për sezonin veror 2022 dhe sezonin dimëror 2023.1231.03.2022VendimShërbimet Publikehttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/003.pdfKryetari i Bashkisë
12Për miratimin e tavaneve përgatitor buxhetore për PBA 2023-2025 në Bashkinë Gjirokastër.1331.03.2022VendimFinancahttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/004.pdfKryetari i Bashkisë
13Për dhënien e ndihmës ekonomike për përdorimin e fondit të bashkisë për familjet që do të trajtohen me ndihmë ekonomike për muajin Mars 01-31.03.20221431.03.2022VendimShërbimet Socialehttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/005.pdfKryetari i Bashkisë
14Për dhënien e ndihmës ekonomike për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihën ekonomike deri në 6% për muajin Mars 01-31.03.2022.1531.03.2022VendimShërbimet Socialehttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/006.pdfKryetari i Bashkisë
15Për një saktësim të emërtimit të zërave të projektit "Zhvillimi ekonomik alternativ në zonat me risk të lartë të veprimeve ilegale/informale si mbjellja e kanabisit në Gjirokastër dhe Dropull" të miratuara në BKB nr 6 datë 18.02.2022".1631.03.2022VendimZhvillimi Ekonomikhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/007.pdfKryetari i Bashkisë
16Miratimin e sipërfaqeve të tokave bujqësore për t'u dhëne me qira.1731.03.2022VendimShërbimet Publikehttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/008.pdfKryetari i Bashkisë
17Për miratim rezolute1831.03.2022VendimFinancahttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/001.pdfKëshilltar Bashkiak
18Per nje ndryshim te paketes fiskale 2022931.05.2022VendimFinancahttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2022/06/projekakt-9-con.pdfKryetari i Bashkisë
19Per miratimin e rregullores se perdorimit te hapesirave publike ne zonen e pazarit karakteristik831.05.2022Vendim"Shërbimet Publikehttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2022/06/projektakt8.pdfKryetari i Bashkisë
20Miratimin e kritereve dhe te procedurave te zgjedhjes se antareve te keshillit vendore te rinise si dhe menyres se organizimit dhe funksionimit te tij.531.05.2022VendimIntegrimi Europian & Bashkëpunimihttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2022/06/projektakt5.pdfKryetari i Bashkisë
21Per miratimin e "planit te masave mbi parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve ne fondin pyjor/kullosor per vitin 2022431.05.2022Vendim"Shërbimet Publikehttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2022/06/projektakt4.pdfKryetari i Bashkisë
22Për miratimin e Kërkesës së Bashkisë Gjirokastër së bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor për akordimin e ndihmës financiare për familjen e Z. Skifter Murataj i cili është dëmtuar nga djegja e banesës së tij private si rezultat i rënies së zjarrit631.05.2022VendimShërbimet Socialehttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2022/06/projektakt6.pdfKryetari i Bashkisë
23“Për miratimin e përfundimit të procedurave të privatizimit të banesave, të cilat kanë mbetur pa u regjistruar në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme(ASHK) për lidhjen e kontratave para noterit731.05.2022VendimShërbimet e brendshmehttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2022/06/projektakt7.pdfKryetari i Bashkisë

Konsultimi Publik i p/Aktit

"Njoftimi për
Konsultimin Publik të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)"
"Data e Publikimit të p/Aktit për
Konsultim Publik

(d/m/v) "
"Data e Mbylljes së Konsultimit Publik të p/Aktit

(d/m/v)"
"Kohëzgjatja e Konsultimit Publik të p/Aktit

(Ditë)"
"Plani i Konsultimit Publik të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)"
"Metoda e Konsultimit Publik të p/Aktit

(online- uebfaqe e KB, takime publike, takime me ekspertë, Tjeter) "
"Mbajtja e Seancës Dëgjimore nga KB, për p/Aktit

Data
(d/m/v)"
"Ankimim për Procesin e Njoftimit dhe Këshillimit Publik të p/Aktit

PO / JO"
"Raporti për Rezultatet e Konsultimit të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)"
Relacion dokumeti PBA 2024-202602.10.202330.11.202359 diteTakime PublikePROCES VERBAL Per Rezultatet e Konsultimit te PBA 2024-2026
DraftPlani i permiresimit te arsimit paarashkollor 2024-202619.03.202408.04.202420 diteKalendari i konsultimit publik te ProjktaktitTakime Publike

Comments are closed.

Close Search Window