Kriteret për transportin e mallrave:

 1. Vërtetim nga prokuroria .
 2. Vërtetim nga gjykata që nuk je në një process gjyqësor.
 3. Fotokopje sigurocion mjeti.
 4. Kontrolli teknik
 5. Fotokopje të lejes së qarkullimit
 6. Një fotografi në përmasat 3×4
 7. Tarifa për license: 8000 lekë/vit
 8. Tarifa për certifikatën: 100 lekë/ton 

Kriteret për transport rrethqytetas:

 1. Vërtetim nga prokuroria që nuk je në prokurori.
 2. Vërtetim nga gjykata që nuk je në një process gjyqësor.
 3. Fotokopje sigurocion mjeti.
 4. Kontrolli teknik
 5. Fotokopje të lejes së qarkullimit
 6. Fotokopje e Siguracionit të pasagjerëve.
 7. Fotokopje e plotësimit të kushteve të komoditetit 
 8. Sigurimin e pergjegjësisë të pronarit të mjeteve të transportit për dëme shkaktuar palëve të treta.
 9. Një fotografi në përmasat 3×4
 10. Tarifë për licensë: 4000 lekë/vit
 11. Tarifë për certifikatë: 1500 lekë/vit

Cdo person që kërkon të futet në shërbimin Taxi paraprakisht duhet të plotësojë  këto dokumenta:

 1. Kriteri  bazë për t’u kualifikuar për marjen e licencës në shërbimin Taxi është viti i prodhimit të mjetit i cili duhet të jetë  pas vitit 2005 për taksitë e reja që futen në këtë shërbim.
 1.  Leja e qarkullimit dhe ngjyra e mjetit e miratuar nga Këshilli I Bashkisë.
 2.  Dëshminë e taksistit klasa e patentes D.
 3. Akt vlerësimin e plotesimit të kushteve të komoditetit.Formati model 020,021.
 4. Dokumentin e verifikimit dhe plumbosjes të taksimetrit të leshuar nga,D.P.P.Kalibrimit.
 5. Kontratat e punës për të punësuarit me afat jo më pak se 5 vjet(Për Sub.Juridike)
 6. Sigurimin e përgjegjësisë të pronarit të mjeteve të transportit për dëme shkaktuar palëve të treta.
 7. Deklaratë për sigurimin e pasagjerëve nga aksidentet në sektorin e transportit publik.
 8. Dokument që vërteton gjëndjen e përshtatshme financiare.Ky dokument duhet të jetë një forme garancie  ose sigurimi në banka duke përfshirë edhe kompanitë e sigurimeve.
 9. Emblemën e Bashkisë.
 10. Një fotografi në përmasat 3×4
 11. Tarife për licensë: 4000 lekë/vit ose 20.000 lekë për 5 vjet.

Kriteret për agjensi transporti udhëtarësh e taxi Brenda vendit :

 1. Vërtetim për derdhjen e detyrimeve nga Bashkia.
 2. Gent planin e vendodhjes së agjensisë e cila duhet të jetë në një vend të përshtatshëm që tu shërbrjë qytetarëve.
 3. Tarifa për licensë agjensie brënda vendit me afat 5 vjecar: 15.000 lekë 

 

Kriteret për agjensi transporti ndërkombëtar udhëtarësh e taxi:

 1. Vërtetim për derdhjen e detyrimeve nga Bashkia.
 2. Gent planin e vendodhjes së agjensisë e cila duhet të jetë në një vend të përshtatshëm për  tu shërbyer qytetarëve.
 3. Tarifa për licensë agjensië me afat 5 vjecar: 40.000 lekë 

Procedura për dhënien e autorizimit për tregëtimin me pakicën të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës për automjete për përdorim nga konsumatorët fundor.

 1. Ekstraktin historik dhe tregëtar nga QKR
 2. Projekti teknologjik I depove dhe linjave të miratuar nga organet përkatëse të miratuar nga ISHTI
 3. Certifikatën e përdorimit të objektit 
 4. Vërtetim për kontrollin e objektit për respektimin e kushteve teknike
 5. Certifikatën e kalibrimit të rezervuarëve dhe të matjes së apareteve të shitjes së karburanteve dhe gazit të lëngshëm të naftës nga DPM
 6. Leja e mjedisit 
 7. Autorizim për hyrjet daljet në rruge 
 8. Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore 
 9. Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve tatimore përfshirë sigurimet shoqërore .
 10. Tarifa për dhënien dhe përseritjen e autorizimit për stacionet e shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës për automjetet dhe vajrat lubrifkante për 5 vite: 1.000.000 lekë
 11. Tarife për dhënien dhe përseritjen e autorizimit për njësitë e shitjes së lëndës djegëse që ushtrojnë veprimtarin e tregëtimit të tyre për përdorim nga konsumatorët fundorë: 100.000 lekë

 

Comments are closed.

Close Search Window