Kalendari vjetor i takimeve dhe konsultimeve publike (ne terren apo online)

KALENDARI I DEGJESAVE PUBIKE NE MBLEDHJET E KB

Procedura e Marjes dhe e Shqyrtimit te Komenteve dhe Rekomandimeve. ( Referoju rregullores mbi mardheniet e KB me publikun dhe median. Neni 37 dhe 38 i rregullores) Linku:

Rregullore e Keshillit per Marredhenjet me Publikun dhe Media

Peticionet, Iniciativat Qytetare: Formatet, Procedurat, Afatet, Adresa e dorezimit. Formatet si me poshte:

Format DEKLARATË E ANGAZHIMIT TË MBLEDHËSIT TË NËNSHKRIMEVE PER PETICION

Format PETICION PER INICIATIVE QYTETARE

Format Peticioni Drejtuar Keshillit Bashkiak

Format Shkrea Permbledhese e Peticionit

Adresa e dorezimit: yzoetleva69@gmail.com

Linku i rregullores se peticioneve dhe iniciativave te qytetareve: http://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2021/11/Rregullore-Ankesat-Kerkesat-Peticionet-Iniciativa-Verejtjet.pdf

E drejta e ankimimit ( formatet, procedurat, afatet).

FORMULAR ANKESE

Rregullore Ankesat Kerkesat Peticionet Iniciativa Verejtjet

Neni.68:Ankesa ndaj vendimit të këshillit për peticionin

Comments are closed.

Close Search Window