Në zbatim të ligjit Nr 139/ 2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 53 dhe Rregullores së Këshillit Bashkiak ju njoftoj se mbledhja e Këshillit Bashkiak do të zhvillohet në datë. 28.02.2022, ora: 12:00 në sallën e konferecave pranë hotel” Çajupit”

1. Miratim i proceverbalit të mbledhjeve të datës 31.01.2022 dhe 18.02.2022 .
2.P/Vendim “Për dhënien e ndihmës ekonomike për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6%, për muajin 01-28.02. 2022”.
3.P/Vendim “Për dhënien e ndihmës ekonomike për përdorimin e fondit të bashkisë për familjet që do të trajtohen me ndihmë ekonomike për muajin 01-28.02. 2022”.
4.P/Vendim “ Për miratimin e kërkesës për transferimin në pronësi të Bashkisë Gjirokastër të pronës së paluajtshme shtetërore e cila do të përdoret në fushën e zhvillimit ekonomik dhe bujqësor”
5.P/Vendim “Për miratimin e shpërndarjes të së trashëguarës në buxhetin e vitit 2022”.
6.P/Vendim “Raporti mbi vlerësimin afatmesëm të të ardhurave 20223-2025”.
7.P/Vedim për miratimin e listës së përfituesve dhe vlerës së subvencionit të qirasë për individë /familjeqë nuk përballojnë qiranë e tregut të lirë.Vlera e buxhetit të shtetit 143.lekë/muaj dhe 128.000lekë/muaj bashkia Gjirokastër.
8.P/Vendim “Mbi miratimin e përfundimit të procedurave të privatizimit të banesave të cilat kanë mbetur pa u regjistruar në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajshme sot (ASHK) për lidhjen e kontratave para noterit.”
9.P/Vendim “Për venosjen e z. Ramo Koro në shtëpinë e të moshuarve “Shpresa e Jetës”Gjirokastër”.
10.P/ Vendim “Për vendosjen e emërtimit të rrugëve”.
11.Raporti vjetor i punës së Drejtorisë së Ujësjellësit.
12.Raporti vjetor i punës së Këshillit Bashkiak për vitin 2021.

 

Comments are closed.

Close Search Window