Shërbime administrative në fushën e sigurisë publike

Transparenca|

Bashkitë janë përgjegjëse për garantimin e këtyre funksioneve: ndërmjetësimin për zgjidhjen e... Read More → Shërbime administrative në fushën e sigurisë publike

Shërbime që ofrohen në sportele dhe pranë administratës tatimore

Transparenca|

VËRTETIMET QE OFROHEN NE SPORTELET E ONE STOP SHOP  (OFROHEN TEK ADISA) Vërtetim që banori nuk ushtron... Read More → Shërbime që ofrohen në sportele dhe pranë administratës tatimore

Shërbime administrative në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit

Transparenca|

SEKTORI I PYJE – KULLOTAVE: ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE DHE DHËNIA E TYRE ME QERA. CAKTIMI I... Read More → Shërbime administrative në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit

Funksionet në fushën e sherbimeve sociale

Transparenca|

Përfitim kompesimi të energjisë elektrike të kategorisë së Para/Tetraplegjikëve dhe të Verbërve... Read More → Funksionet në fushën e sherbimeve sociale

Shërbimet në fushën e kulturës, sportit dhe shërbimeve argëtuese

Transparenca|

Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave e të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe... Read More → Shërbimet në fushën e kulturës, sportit dhe shërbimeve argëtuese

Buxheti 2022

Transparenca|

... Read More → Buxheti 2022

PBA 2022-2024

Transparenca|

... Read More → PBA 2022-2024

Raporti i Monitorimit te Buxhetit 2021

Transparenca|

... Read More → Raporti i Monitorimit te Buxhetit 2021

Buxheti 2022

Transparenca|

Buxheti 2022... Read More → Buxheti 2022

PBA 2022-2024

Transparenca|

PBA 2022-2024... Read More → PBA 2022-2024

Close Search Window