Transparenca|

Përfitim kompesimi të energjisë elektrike të kategorisë së Para/Tetraplegjikëve dhe të Verbërve

Lista e dokumentave:
– Fotokopje të Kartës së Identitetit
-Certifikatë Familjare
– Fotokopje të Librezës së Para/Tetraplegjikëve (Verbërisë) lëshuar nga SHSSH (Shërbimi Social Shtetëror) ose fotokopje të Vendimit të KMCAP
– Fotokopje e Librezës së Energjisë Elektrike që vërteton se nuk ka detyrime të papaguara.
Afati – 1 muaj
Vendi: Pranë Zyrës së Ndihmës Ekonomike Gjirokastër.

 

Përfitim ndihme ekonomike për shërbim kujdestarie për të mitur

Lista e dokumentave:

1- Dokumenta të të miturit, të cilit I ofrohet shërbim kujdestarie:
– Cerifikatë personale e fëmijës me fotografi.
– 4 fotografitë fëmijes në këmbë.
– Certifikatën familjare.
– Raportin mjeko-ligjor për gjendjen shëndetësore dhe psikike të fëmijës.
– Kopje të fletores së fëmijës për vaksinimet e kryera.
– Dëftesën shkollore për fëmijën, nëse fëmija frekuenton një të tillë.
– Vërtetim nga institucioni I përkujdesit shoqëror, nëse fëmija përfiton vërtetim mbi të ardhurat financiare të prindërve biologjikë.
– Vendimin e Gjykatës për marrjen në kujdestari nga familja aplikuese kujdestare.
– Raportet mbi takimet fillestare të fëmijëve dhe familjes.
– Planin individual të ofrimit të shërbimit të kujdestarisë.
– Fotokopje karte për personat mbi 16 vjeç ose certifikatë me foto për ata nën 16 vjeç.
Afati – Brenda muajit
Vendi: Pranë Zyrës së Ndihmës Ekonomike Gjirokastër.

Përfitim pagese për aftësi ndryshe

Lista e dokumentave:
– Kërkesë me shkrim
– Fletë- drejtimi për KEMP.
– Fletë- dalje spitali.
– Certifikatë familjare.
– Fotokopje karte për personat mbi 16 vjeç ose certifikatë me foto për ata nën 16 vjeç.
– Deklaratë me shkrim që nuk ka qënë dhe nuk është I punësuar në sektorin shtetëror apo privat dhe është resident në Shqipëri (për personat mbi 18 vjeç).
– Vërtetim nga Dega ushtarake për kryerjen ose jo të Shërbimit të detyruar Ushtarak (për meshkujt mbi 18 vjeç).
– Grafi,analiza laboratorike, sipas dignozave përkatëse.
– Vlërësim social-ekonomik nga Qendra e Shëndetit Mendor.

1- Kujdestarët për të marrë pagesën paraqesin këto dokumenta:
– Certifikatë familjare.
– Fotokopje e kartës së identitetit (nëse kujdestari është jashtë familjes, karta e identitetit do të jetë e noterizuar).
– Raporti mjeko-ligjor, ku theksohet se ai është I aftë për kujdesje.
– Deklaratë noteriale që kujdestari është dakort t’I kryejë të gjitha shërbimet dhe I sëmuri është dakort që ky person të jetë kujdestari i tij.

2- Personat e paaftë që e kanë afatin e trajtimit jo të përvitshëm rinovojnë çdo vit dokumentacionin në dosjen e tyresi :
– certificate familjare, raportin e kujdestarit, etj.
– Kur personat e paaftë rikomisionohen ata në vend të fletës së drejtimit për KEMP dorëzojnë epikrizën përcjellëse si dhe dokumentacionin e mësipërm.
Afati – Brenda muajit.
Vendi: Pranë Zyrës së Ndihmës Ekonomike Gjirokastër.

Përfitim pagese për shtesë invaliditeti

Lista e dokumentave:
1- Invalidët e punës që kanë statusin e përhershëm të invaliditetit duhen të paraqesin dokumentat si mëposhtë (njëherë në vit):
– Kërkesë me shkrim (për invalidet me afat të përhershëm) (çdo vit)
– Certifikatë familjare (çdo vit)
– Fotokopje karte identiteti (çdo vit)
– Vërtetimin e KEMPIT (fotokopje) ( paraqitja vetëm njëherë)
– Vërtetimin e Sigurimeve Shoqërore sipas kategorisë së semundjes (vetëm njëherë)

2- Invalidet e punës që rikomisionohen çdo vit paraqesin:
– Kërkese me shkrim (për invalidet me afat të përhershëm) (çdo vit)
– Çertifikatë familjare (çdo vit)
– Fotokopje kartë identiteti (çdo vit)
– Vertetimin e KEMPIT (fotokopje) (njëherë në vit)
– Vërtetimin e Sigurimeve Shoqërore sipas kategorisë së sëmundje (njëherënë vit ).

3- Invalidët e punës që rikomisionohen çdo 6 ( gjashtë) muaj paraqesin:
– Kërkesë me shkrim (per invalidt me afat të përhershëm) ( çdo 6 muaj)
– Çertifikatë familjare ( çdo 6 muaj)
– Fotokopje kartë identiteti ( çdo 6 muaj)
– Vërtetimin e KEMPIT ( fotokopje) ( çdo 6 muaj)
– Vërtetimin e Sigurimeve  Shoqerore sipas kategorisë së sëmundjes (çdo 6 muaj)
Afati – Benda muajit
Vendi: Pranë Zyrës së Ndihmës Ekonomike Gjirokastër.

Përfitim pagese për verbërinë

Lista e dokumentave:
1- Lista e dokumentave për përfitim pagesë për verbërinë
– Fletë-drejtimi për KEMP.
– Fletë-dalje spitali.
– Çertifikatë familjare.
– Fotokopje kartë për personat mbi 16 vjec ose çertifikatë me foto për ata nën 16 vjec.
– Kërkese me shkrim për tu trajtuar me ndihmë ekonomike për status paraplegjikë dhe tetraplegjike.
– Foto (për statusin e verbërisë).
– 2 (dy) fotografi për përgatitjen e librezës së verberisë.

2- Kujdestarët për të marrë pagesën paraqesin këto dokumenta:
– Çertifikatë familjare.
– Fotokopje e kartës së identitetit (nqs kujdestari është jashtë familjes,karta e identitetit do tëjetë e noterizuar).
– Raporti mjeko-ligjor, ku theksohet se ai është i aftë përkujdesje.
– Deklaratë noteriale që kujdestari është dakort ti kryejë të gjitha shërbimet dhe I sëmuri është dakort që ky person të jetë kujdestari i tij.
– Kur personat e verbër rikomisionohen, ata në vend të fletës së drejtimit për KEMP dorëzojnë epikrize përcjellëse si dhe dokumentacionin e mësipërm.
– Personat e verbërqë e kanë afatin e trajtimit të përhershëm rinovojnë cdo vit dokumentacionin në dosjen e tyre si:
– certificate familjare,
– raportin e kujdestarit, etj
– Dorëzimi I dokumentacionit për përfitimin e rimbursimit të energjisë elektrike.
Afati – Brenda muajit.
Vendi: Pranë Zyrës së Ndihmës Ekonomike Gjirokastër.

Përfitim pagese për paraplegjik dhe tetraplegjik

Lista e dokumentave:
1- Dokumentacioni për përfitimin e pagesës paraplegjikë, tetraplegjikë
– Fletë-drejtimi për KEMP
– Fletë-dalje spitali.
– Çertifikatë familjare.
– Fotokopje kartës së identitetit për personat mbi 16 vjeç ose çertifikatë me foto për ata persona nën16 vjec.
– Kërkesë me shkrim për t’u trajtuar me ndihmë ekonomike për status para/tetraplegjikë.
– Foto (përstatusin e paraplegjik).
– Fotokopje e noterizuar e statusit.
– Dokumentacioni për përfitimin e energjisë elektrike dhe telefonisë fikse.

2- Dokumentacioni për Kujdestarët:
– Çertifikatë familjare.
– Fotokopje e kartës së identitetit (nëse Kujdestari është jashtë familjes, karta e identitetit do të jetë e noterizuar).
– Raporti mjeko-ligjor, ku theksohet se ai është I aftë për

kujdesje.
– Deklaratë noteriale që kujdestari është dakort ti kryejë të gjitha shërbimet dhe I sëmuri është dakort që ky person të jetë kujdestari i tij.
– Të verbërit që e kanë afatin e trajtimit të përhershëm rinovojnë çdo vit dokumentacionin në dosjen e tyre si: certificate familjare, raportin e kujdestarit
Afati – Brenda muajit
Vendi: Pranë Zyrës

së Ndihmës Ekonomike Gjirokastër.

Përfitim ndihmë ekonomike

Lista e dokumentave:
– Çertifikata e gjendjes familjare me shënimet përkatëse.
– Fotokopje të kartave të identitetit për personat mbi 18 vjeç.
– Vërtetim shkolle për ata që ndjekin arsimin e mesem apo të lartë.
– Vertetim shkolle për fëmijët që ndjekin arsimin 9-vjecar.
– Librezat e vaksinimit për fëmijët.
– Fotokopje e librezës së energjisë elektrike.
– Çertifikatën e pronësisë së tokës ose tapinë e tokës.
– Vërtetim page përpersonat e punësuar.
– Vërtetim page nga sigurimet shoqërore.
– Vërtetimi vuajtjes së dënimit për personat e ndaluar.
– Urdhërin e Mbrojtjes për personat që e përfitojnë atë me vendim gjykate.
– Statusin e noterizuar të jetimit lëshuar nga Shërbimi Social Shtetëror.
– Fotokopje të raportit mjeksor për personat me aftësitë kufizuar ose invalid pune.
– Afati kohor I dhënies së shërbimit
Aplikimi realizohet nga data 1 deri në datën 10 të çdo muaji. Përgjigja për përfitim të ndihmës ekonomike merret brenda muajit
Vendi: Pranë Zyrës së Ndihmës Ekonomike Gjirokastër.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window