RREGULLORE PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE, SI DHE DEKLARIMIN E PASURIVE NË USHTRIMIN E FUNKSIONEVE PUBLIKE NË BASHKINË GJIROKASTËR

Transparenca|

RREGULLORE PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE, SI DHE DEKLARIMIN E PASURIVE NË USHTRIMIN E... Read More → RREGULLORE PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE, SI DHE DEKLARIMIN E PASURIVE NË USHTRIMIN E FUNKSIONEVE PUBLIKE NË BASHKINË GJIROKASTËR

STRUKTURA ORGANIZATIVE DHE NUMRI I PUNONJESVE

Transparenca|

... Read More → STRUKTURA ORGANIZATIVE DHE NUMRI I PUNONJESVE

FUNKSIONET E BASHKISE NË FUSHËN E SIGURISË PUBLIKE

Transparenca|

Bashkitë janë përgjegjëse për garantimin e këtyre funksioneve: ndërmjetësimin për zgjidhjen e... Read More → FUNKSIONET E BASHKISE NË FUSHËN E SIGURISË PUBLIKE

FUNKSIONET E BASHKISE NË FUSHËN E ZHVILLIMIT EKONOMIK VENDOR

Transparenca|

Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e këtyre funksioneve: 1. Hartimin e planeve strategjike të... Read More → FUNKSIONET E BASHKISE NË FUSHËN E ZHVILLIMIT EKONOMIK VENDOR

FUNKSIONET E BASHKIVE NË FUSHËN E BUJQËSISË ZHVILLIMIT RURAL PYJEVE DHE KULLOTAVE PUBLIKE NATYRËS DHE BIODIVERSITETIT

Transparenca|

Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e këtyre funksioneve: 1. Administrimin, shfrytëzimin dhe... Read More → FUNKSIONET E BASHKIVE NË FUSHËN E BUJQËSISË ZHVILLIMIT RURAL PYJEVE DHE KULLOTAVE PUBLIKE NATYRËS DHE BIODIVERSITETIT

FUNKSIONET E BASHKIVE NË FUSHËN E MBROJTJES SË MJEDISIT

Transparenca|

Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e këtyre funksioneve: 1. Sigurimin, në nivel vendor, të masave... Read More → FUNKSIONET E BASHKIVE NË FUSHËN E MBROJTJES SË MJEDISIT

FUNKSIONET NË FUSHËN E KULTURËS, SPORTIT, DHE SHERBIMEVE ARGETUESE

Transparenca|

Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e këtyre funksioneve: 1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e... Read More → FUNKSIONET NË FUSHËN E KULTURËS, SPORTIT, DHE SHERBIMEVE ARGETUESE

FUNKSIONET E BASHKIVE NË FUSHËN E SHËRBIMEVE SOCIALE

Transparenca|

Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e këtyre funksioneve: 1. Krijimin dhe administrimin e... Read More → FUNKSIONET E BASHKIVE NË FUSHËN E SHËRBIMEVE SOCIALE

FUNKSIONET E BASHKISE NE FUSHEN E INFRASTRUKTURES DHE SHËRBIMEVE PUBLIKE

Transparenca|

Në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike, bashkitë janë përgjegjëse në territorin e... Read More → FUNKSIONET E BASHKISE NE FUSHEN E INFRASTRUKTURES DHE SHËRBIMEVE PUBLIKE

Sherbimet nga Drejtoria e Urbanistikes

Transparenca|

1.Bazuar në ligjin Nr. 107 / 2014 “Për planifikimin dhe zvillimin e territorit” (i ndryshuar) dhe të... Read More → Sherbimet nga Drejtoria e Urbanistikes

Close Search Window