Transparenca|

Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e këtyre funksioneve:

1. Sigurimin, në nivel vendor, të masave për mbrojtjen e cilësisë së ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja.

2. Sigurimin, në nivel vendor, të masave për mbrojtjen nga ndotja akustike.

3. Zhvillimin e aktiviteteve edukuese dhe promovuese  në nivel vendor të cilat lidhen me mbrojtjen e mjedisit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window