Transparenca|

SEKTORI I PYJE – KULLOTAVE:

 1. ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE DHE DHËNIA E TYRE ME QERA.
 2. CAKTIMI I PARCELAVE PYJORE  PËR SHFRYTËZIM PËR DRUTË E ZJARRIT .
 3. MONITORIMI DHE KONTROLLI I SUBJEKTEVE  TË LISHENSUARA QË SHFRYTËZOJNË  BIMËT   MEDICINALE
 4. MARRJA E MASAVE ORGANIZATIVE PËR MBROJTJEN NGA  ZJARRI  TË PYJEVE DHE KULLOTAVE .
 5. MBROJTJA E KULLOTAVE NGA DËMTIMET E PALIGJSHME.
 6. MBROJTJA E PYJEVE NGA PRERJET E PALIGJSHME .
 7. SHËRBIM KËSHILLIMOR  ME  FERMERËT PËR PROBLEMET E BLEGTORISË.

SEKTORI I BUJQËSISË :

 1. ADMINISTRIMI I BURIMEVE TË UJIT PËR VADITJE (REZERVUAR, LUMË , BURIM UJI)
 2. ADMINISTRIMI DHE MIRËMBAJTJA E RRJETIT TË KANALEVE VADITËSE PRIMARE DHE SEKONDARE
 3. ADMINISTRIMI DHE MIRËMBAJTJA E RRJETIT TË KANALEVE KULLUESE PRIMARE DHE SEKONDARE
 4. ADMINISTRIMI DHE SHPËRNDARJËA E UJIT PËR VADITJEN E TOKAVE TË FERMERËVE .
 5. MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE TË BONIFIKIMIT ( ARGJINATURA , SHTRAT PËRROI, PRITA MALORE)
 6. SHËRBIM KËSHILLIMOR  ME  FERMERËT PËR PROBLEMET E BUJQËSISË.

SEKTORI I VETERINARISË :

 1. MONITORIMI DHE GJËNDJA EPIZOTIKE E KULLOTAVE .
 2. MONITORIMI DHE KONTROLLI I BURIMEVE UJORE PËR BAGËTITË .
 3. MONITORIMI DHE MBAJTJA NËN KONTROLL E KAFSHËVE ENDACAKE PA PRONAR .
 4. TRAJTIMI I  KAFSHËVE QË PARAQESIN RREZIKSHMËRI  PËR SHFAQJE AGRESIVITETI .
 5. ORGANIZIMI I TAKIMEVE SENSIBILIZUESE ME QYTETARËT PËR ADOPTIMIN  KAFSHËVE ENDACAKE .
 6. MARRJA E MASAVE TË NEVOJSHME PËR GROPOSJEN E KADAVRAVE TË KAFSHËVE TË NGORDHURA SI DHE DEZINFEKTIMIN E VENDIT TË NGORDHJES .
 7. USHTRIMI I KONTROLLEVE NË TREGJET ESHITJES ME PAKICË TË PRODUKTEVE BUJQËSORE DHE BLEGTORALE PËR SIGURINË USHQIMORE DHE MBROJTJEN E SHËNDETIT TË KONSUMATORËVE .
 8. MARRJA E MASAVE SENSIBILIZUESE ME QËLLIM NDËRGJEGJESIMIN E KONSUMATORËVE PËR TË DREJTAT QË ATA KANË .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window