Transparenca|

Bashkitë janë përgjegjëse për garantimin e këtyre funksioneve: ndërmjetësimin për zgjidhjen e konflikteve në komunitet.

  1. Mbrojtjen civile, në nivel vendor,dhe administrimin e strukturave përkatëse, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
  2. Garantimin e shërbimit të zjarrfikësve, në nivel vendor,dhe administrimin e strukturave përkatëse, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
  3. Garantimin e mbarëvajtjes së marrëdhënieve në komunitet,
  4. Parandalimin e kundërvajtjeve administrative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të njësive të vetëqeverisjes vendore brenda juridiksionit të tyre vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window