Transparenca|

  • VËRTETIMET QE OFROHEN NE SPORTELET E ONE STOP SHOP  (OFROHEN TEK ADISA)
  • Vërtetim që banori nuk ushtron aktivitet privat
  • Vërtetim për shlyerje të detyrimeve (taksave e tarifave) vendore
  • Kërkesë për reduktim të taksës familjare
  • SHËRBIME DHE PROÇEDURA TË TJERA
  • Urdhër zhbllokimi të llogarive bankare për tatimpaguesit
  • Dorëzimi i dokumentacion të nevojshëm për hapjes e dosjes dhe vlerësimin e detyrimit për regjistrimet e reja.
  • Faturimi i subjekteve tatimpagues në lidhje me detyrimin për taksat dhe tarifat vendore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window