Njoftime|

Ky dokument paraqet Planin Vendor të Veprimit për Barazi, Përfshirje dhe Pjesëmarrjen e Romëve dhe Egjiptianëve (2022-2025) në Bashkinë Gjirokastër (këtu e më poshtë PVVBPRE (2022-2025), një instrument që do të garantojë që parimet e mirëqeverisjes do të zbatohen dhe mundësojnë integrimin dhe gjithëpërfshirjen e pakicave rome dhe egjiptiane në këtë bashki për periudhën 2022-2025. Ky plan vjen si një zhvillim progresiv i Planit Kombëtar për Barazi, Përfshirje dhe Pjesëmarrjen e Romëve dhe Egjiptianëve (2021-2025) për të adresuar masa, që mundësojnë integrimin dhe zhvillimin e pakicave më të margjinalizuara, në vijim të angazhimit politik të Kryetarit të Bashkisë dhe Këshillit Bashkiak në frymën e bashkëpunimit me projektin e përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës “ROMACTED”, Promovimi i qeverisjes së mirë dhe fuqizimit Rom në nivelin vendor.

Per me shume detaje klikoni linkun me poshte:

plani lokal romet dhe egjiptianet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window