Njoftime|

Në zbatim të ligjit Nr 139/ 2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 53, Rregullores së Këshillit Bashkiak, dhe kërkesës së Kryetarit të Bashkisë , ju njoftoj se mbledhja jashtë radhe  e Këshillit Bashkiak do të zhvillohet në datë,    10.01.2023, ora: 14:00 me rendin e ditës si vijon:

  1. P/Vendim “Për një shtësë në Vendimin Nr. 107, datë 24.12.2021 ‘ Për miratimin e buxhetit 2022” dhe përdorimin e fondeve të veta me qëllim zbatimin e VKM Nr.898, datë 29.12.2022 “ Për mbështetje financiare të menjëhrshme të punonjësve të njësive të qeverisjes së përgjithshme dhe institucioneve të arsimit të lartë publik për zbutjen e impaktit të krizës”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window