Njoftime|

 

Në zbatim të ligjit Nr 139/ 2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 53 dhe Rregullores së Këshillit Bashkiak ju njoftoj se mbledhja e Këshillit Bashkiak do të zhvillohet në datë. 28.02.2022, ora: 12:00 me rendin e ditës si vijon.

 

 1. Miratimi proceverbalit të mbledhjeve të datës 31.01.2022 dhe 18.02.2022 .
 2. P/Vendim“Për dhënien e ndihmës ekonomike për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6%, për muajin 01-28.02. 2022”.
 3. P/Vendim“Për dhënien e ndihmës ekonomike për përdorimin e fondit të bashkisë për familjet që do të trajtohen me ndihmë ekonomike për muajin 01-28.02. 2022”. 
 4. P/Vendim“ Për miratimin e kërkesës për transferimin në pronësi të Bashkisë Gjirokastër të pronës së paluajtshme shtetërore e cila do të përdoret në fushën e zhvillimit ekonomik dhe bujqësor”
 5. P/Vendim“Për miratimin e shpërndarjes të së trashëguarës në buxhetin e vitit 2022”.
 6. P/Vendim “Raporti mbi vlerësimin afatmesëm të të ardhurave 2023-2025”.
 7. P/Vedim për miratimin e listës së përfituesve dhe vlerës së subvencionit të qirasë për individë /familje që nuk përballojnë qiranë e tregut të lirë.Vlera e buxhetit të shtetit 143.lekë/muaj dhe 128.000 lekë/muaj Bashkia Gjirokastër.
 8. P/Vendim “Mbi miratimin e përfundimit të procedurave të privatizimit të banesave të cilat kanë mbetur pa u regjistruar në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajshme sot (ASHK) për lidhjen e kontratave para noterit.”
 9. P/Vendim “Për vendosjen e z. Ramo Koro në shtëpinë e të moshuarve “Shpresa e Jetës”Gjirokastër”.
 10. P/ Vendim “Për vendosjen e emërtimit të rrugëve”.
 11. Raporti vjetor i punës së Drejtorisë së Ujësjellësit.
 12. Raporti vjetor i punës së Këshillit Bashkiak për vitin 2021.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window