Njoftime|

Në zbatim të ligjit Nr 139/ 2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 53, si dhe Rregullores së
Këshillit Bashkiak, ju njoftoj se mbledhja e Këshillit Bashkiak do të zhvillohet në datë,
16.12.2022, ora: 12:00 pranë hotel “ Çajupit” me rendin e ditës si vijon.

1. Miratim i procesverbalit të mbledhjeve të datës 24.11.2022 dhe 07.12.2022.
2. P/Vendim “ Për miratimin e PBA-së 2023-2025 dhe buxhetit vjetor 2023”.
3. P/Vendim “ Për miratimin e kalendarit të përgatitjes së Programit Buxhetor
Afatmesëm dhe buxhetit vjetor 2024”
4. P/Vendim “ Për miratimin e numrit maksimal të punonjësve dhe nivelit të pagave dhe
nivelit të pagave në Bashkinë Gjirokastër për vitin 2023”.
5. Të ndryshme

KRYETAR I KËSHILLIT
Lavdi Hasani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window