Projekte|

One-Stop-Shop i ri në njësinë admistrative Lunxhëri sjell shërbimet bashkiake edhe më afër banorëve. Asistenca që vjen prej Bashkimit Europian, është shumë e çmueshme dhe e mirëpritur sepse ka ndikim të drejpërdrejtë, në rritjen e kapaciteteve të qeverisjes lokale dhe decentralizimin e shërbimeve për qytetarët. Shumë shpejt zyra të tilla do të funksionojnë në të gjitha njësitë e Bashkisë Gjirokastër!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window