Shpallje|

 

BASHKIA GJIROKASTËR

 

THIRRJE PËR PJESMARRJE NE TENDER

 

  1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
  1. Lloji I procedures së prokurimit : Procedurë e hapur (në rrugë shkresore)
  2. Objekti I  kontratës/marrëveshjes kuadër : “Rikonstruksioni I teatrit “ Zihni Sako” Gjirokastër.
  3. Fondi limit:30.607.083 (tridhjete milion e gjashteqinde e shtatemije e tetedhjete e tre) Lekë, pa TVSH. Burimi I financimit do tëjetë sipas kontratës së projektit Nr. 6072prot, datë 24.07.2020 midis Bashkise Gjirokaster dhe “IADSA II”.
  4. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutim :deri në 30jave nga nënshkrimi i kontratës ndërmjet palëve.
  5. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje :

Data 24.10.2020  ora 10:00. Vendi: Bashkia Gjirokastër, Zyra e arkivës dhe protokolli, kati i parë.

  1. Afati kohor përhapjen e ofertave ose kërkesave për pjesmarrje:

Data 24.10.2020 ,ora 10:00, vendi Drejtoria Juridike dhe Prokurimet Publike/Sektori i prokurimeve publike, kati i parë.

  1. Dokumentacioni për plotësimin e kërkesave për kualifikim, termat e references si I dhe projekti teknik mbi të cilin do të implementohet objekti I këtij prokurimi janë të disponueshme në faqen zyrtare të Bashkisë Gjirokastër, gjithashtu mund të tërhiqen cdo ditë nga e hëna në të premte gjatë orarit zyrtar pranë SektoritJuridik, kati i parë.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window